მასობრივი სპორტისა და მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობების განყოფილება