კალენდარული გეგმა


მაღალი მიღწევების სპორტის განყოფილების კალენდარული გეგმა
მასობრივი სპორტისა და მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობების განყოფილების კალენდარული გეგმა